CẤP BẢN SAO GIẤY KHAI SINH

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH

CẤP BẢN SAO GIẤY KHAI SINH

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
0602|files/capt/mypng1529410101.png-0602|files/capt/mypng1529410101.png
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI SAO SỔ GỐC KHAI SINH

Tên tôi là:

Hiện thường trú tại:

Số CMND/ Hộ chiếu:

Do: Cấp ngày tháng năm

Số điện thoại để liên hệ:

Quan hệ với người được sao sổ gốc khai sinh:

Đề nghị UBND

Sao sổ gốc khai sinh với nội dung như sau:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Nơi đăng ký khai sinh:

Họ và tên cha:

Nơi thường trú lúc sinh con:

Dân tộc: Quốc tịch:

Họ và tên mẹ:

Nơi thường trú lúc sinh con:

Dân tộc: Quốc tịch:

Số hiệu bản chính Giấy khai sinh:

Ngày, tháng, năm đăng ký:

Số lượng bản sao: bản

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại………………………,ngày………tháng……..năm……….

Người khai

…….……………………………

Công dân nộp các giấy tờ kèm theo bao gồm:
Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân Không giới hạn
Sổ hộ khẩu (hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ) Không giới hạn

MÃ KIỂM TRA :
(*)