CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện

CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ: (*)Đơn vị thụ lý chưa được lựa chọn
1143|files/capt/mypng1529410009.png-1143|files/capt/mypng1529410009.png
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi:

Họ và tên người khai:

Nơi thường trú/tạm trú:

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:

Đề nghị Cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây

Họ và tên: Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Dân tộc: Quốc tịch:

Quê quán (1):

Nơi thường trú/tạm trú:

Họ và tên cha:

Dân tộc: Quốc tịch:

Họ và tên mẹ:

Dân tộc: Quốc tịch:

Đã đăng ký khai sinh tại: Ngày tháng năm

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại………………………,ngày………tháng……..năm……….

Người khai

…….……………………………

Chú thích:
(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì để trống.

Công dân nộp các giấy tờ kèm theo bao gồm:
Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm
Bản sao Giấy chừng minh nhân dân 1
Bản sao Hộ khẩu 1
Bản sao từ Sổ đăng ký khai sinh (Đối với trường hợp Sổ gốc đăng ký khai sinh chỉ lưu tại cấp xã) 1

MÃ KIỂM TRA :
(*)