Huyện An Lão

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Huyện An Lão

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công cấp Quận-Huyện

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Cấp hành chính Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Mức độ
1 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Xã-Phường 1506 057 2
2 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Quận-Huyện 1506 068 3
3 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Quận-Huyện 1506 052 3
4 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Xã-Phường 1506 040 3
5 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Quận-Huyện 1506 041 3
6 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Xã-Phường 1506 053 2
7 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Quận-Huyện 1506 042 2
8 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Quận-Huyện 1506 048 3
9 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Quận-Huyện 1506 047 3
10 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Xã-Phường 1506 054 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 17 đường Nguyễn Văn Trỗi thị trấn An Lão
Điện thoại : 0225.3872251
Fax: 0225.3872.978
Email: ubanlao@haiphong.gov.vn
Webiste: http://haiphong.gov.vn/huyenanlao

BẢN ĐỒ