Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2 1003 001
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 014
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 013
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 019
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 012
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 018
7 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 022
8 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 3 1006 021
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 009
10 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo là băng - rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2 1006 005

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5 Chiêu Hoa – Kiến An
Điện thoại: 0225.3877368
Fax: 0225.3877292
Email cơ quan: sonnptnt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sonongnghiep

BẢN ĐỒ