Sở Nội vụ

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 007
2 Giải thể cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 003
3 Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 006
4 Thành lập cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 001
5 Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 004
6 Tổ chức lại cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 002
7 Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3 0901 005
8 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 3 0902 004
9 Thẩm định và phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 3 0902 001
10 Thẩm định và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 3 0902 002

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng
Điện thoại: 08031289
Fax: 08031290
Email cơ quan: sonoivu@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sonoivu

BẢN ĐỒ