Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 (QĐ846)Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
2 (QĐ846)Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
3 (QĐ846)Giải thể Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
4 (QĐ846)Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
5 (QĐ846)Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tổ chức, cá nhân LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
6 (QĐ846)Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
7 (QĐ846)Xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
8 (QĐ846)Xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễn giảm học phí LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3
9 CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 2 1904 001
10 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2 0701 001

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3842808
Fax: 0225.3823966
Email cơ quan: soldtbxh@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn
Website: http://soldtbxh.haiphong.gov.vn

BẢN ĐỒ