Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2
2 Bán doanh nghiệp tư nhân LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501 013
3 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501 004
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501
6 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501
7 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501
8 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501
9 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501
10 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 0501

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3842614
Fax: 0225.3842021
Email cơ quan: sokhdt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sokhdt@haiphong.gov.vn
Website: http://haiphong.gov.vn/sokehoachdautu

BẢN ĐỒ