Sở Giao thông vận tải

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0225.3842931
Fax: 0225.3842286
Email cơ quan: sogtcc@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sogtcc@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sogiaothongvantai

BẢN ĐỒ