Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ: (*)Đơn vị thụ lý chưa được lựa chọn
9822|files/capt/mypng1529410255.png-9822|files/capt/mypng1529410255.png
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi:

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):

1.2. Địa chỉ thường trú(1):

2. Đề nghị:

- Đăng ký QSDĐ 

- Cấp GCN đối với đất 

Đăng ký quyền quản lý đất

Cấp GCN đối với tài sản trên đất

3. Thửa đất đăng ký (2)

3.1. Thửa đất số: ; 3.2. Tờ bản đồ số: ;

3.3. Địa chỉ tại: ;

3.4. Diện tích: m²; sử dụng chung: m²; sử dụng riêng: m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: , từ thời điểm: …;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ;

3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): ;

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số , của , nội dung quyền sử dụng ;

4. Tài sản gắn liền với đất

(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Loại nhà ở, công trình(4): ;

b) Diện tích xây dựng: (m²);

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ;

d) Sở hữu chung: m², sở hữu riêng: m²;

đ) Kết cấu: ; e) Số tầng: ;

g) Thời hạn sở hữu đến:

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu:

b) Diện tích: m²;

c) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng:                                       

- Nhà nước giao không thu tiền:

- Nhà nước giao có thu tiền:

- Nhận chuyển quyền: 

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:  

d) Sở hữu chung: m², Sở hữu riêng: m2;

đ) Thời hạn sở hữu đến:

a) Loại cây chủ yếu: ;

b) Diện tích: m²;

c) Sở hữu chung: m²,

Sở hữu riêng: m²;

d) Thời hạn sở hữu đến:

5. Những giấy tờ nộp kèm theo:

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:

Đề nghị khác:

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm Biểu mẫu
Tập tin file đính kèm Không giới hạn

MÃ KIỂM TRA :
(*)