Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
99% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
99321hồ sơ
HOÀN THÀNH
94702hồ sơ
ĐÚNG HẠN
93726hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 02:27:15 - 22/06/2018)
Tháng 04
Tiếp nhận19332hồ sơ
Hoàn thành18109hồ sơ
Đúng hạn17991hồ sơ
99.3%đúng hạn
99.3% Complete
Tháng 05
Tiếp nhận21595hồ sơ
Hoàn thành19639hồ sơ
Đúng hạn19470hồ sơ
99.1%đúng hạn
99.1% Complete
Tháng 06
Tiếp nhận6860hồ sơ
Hoàn thành6351hồ sơ
Đúng hạn6306hồ sơ
99.3%đúng hạn
99.3% Complete