Sở Y tế

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Y tế

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 4 1804 060
12 CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C.D.Đ.E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 2 1804 063
13 Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 051
14 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền. LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 4 1804 040
15 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 056
16 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 019
17 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 018
18 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 006
19 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 005
20 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 046

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 38 Lê Đại Hành – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3745702 – 0225.3745541
Fax: 0225.3823802
Email cơ quan: soyte@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_soyte@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/soyte

BẢN ĐỒ