Sở Y tế

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Y tế

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 (QĐ846)Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 4
2 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 012
3 CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SƠ Y TẾ LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 4 1804 057
4 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 2 1804 047
5 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 2 1804 039
6 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 2 1804 065
7 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 2 1804 059
8 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-286687-TT) LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 2 1804 044
9 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 070
10 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 3 1804 013

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 38 Lê Đại Hành – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3745702 – 0225.3745541
Fax: 0225.3823802
Email cơ quan: soyte@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_soyte@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/soyte

BẢN ĐỒ