Sở Văn hóa - Thể thao

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Văn hóa - Thể thao

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3822616 – 0225.3847036 – 0225.3852720
Fax: 0225.3822616 – 0225.3832363 – 0225.3852722
Email cơ quan: sovhtt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=vhtt

BẢN ĐỒ