Sở Tư pháp

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
31 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 029
32 Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 035
33 Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 034
34 Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 036
35 Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 031
36 Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 008
37 Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 038
38 Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 012
39 Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 006
40 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 4 1506 016

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3846314
Fax: 0225.3640091
Email cơ quan: sotp@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/sotuphap

BẢN ĐỒ