Sở Tư pháp

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
21 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 004
22 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 4 1506 023
23 Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 4 1506 013
24 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 3 1506 003
25 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 007
26 Thủ tục Công chứng bản dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 028
27 Thủ tục Công chứng di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 033
28 Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 032
29 Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 037
30 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 030

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3846314
Fax: 0225.3640091
Email cơ quan: sotp@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/sotuphap

BẢN ĐỒ