Sở Tư pháp

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 4 1506 079
12 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 3 1506 080
13 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng: LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 4 1506 081
14 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 4 1506 082
15 Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 083
16 Thủ tục Thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 4 1506 084
17 Thủ tục Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 085
18 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 3 1506 046
19 Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2 1506 039
20 Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 4 1506 019

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3846314
Fax: 0225.3640091
Email cơ quan: sotp@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/sotuphap

BẢN ĐỒ