Sở Tư pháp

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với đương sự ở trong nước LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
2 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
3 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
4 Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1510 003
5 Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 073
6 Giải thể Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 074
7 Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 075
8 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 076
9 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 077
10 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2 1506 078

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3846314
Fax: 0225.3640091
Email cơ quan: sotp@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/sotuphap

BẢN ĐỒ