Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5 Chiêu Hoa – Kiến An
Điện thoại: 0225.3877368
Fax: 0225.3877292
Email cơ quan: sonnptnt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sonongnghiep

BẢN ĐỒ