Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Quy trình bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3
2 Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3 1003 001
3 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 3 1006 021
4 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 4 1006 006
5 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
6 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ LĨNH VỰC THỦY SẢN 3 1007 015
7 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 3 1007 015
8 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
9 Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5 Chiêu Hoa – Kiến An
Điện thoại: 0225.3877368
Fax: 0225.3877292
Email cơ quan: sonnptnt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sonongnghiep

BẢN ĐỒ