Sở Nội vụ

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
21 Nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 016
22 Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 017
23 Nâng bậc trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức, viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 008
24 Nâng bậc trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 009
25 Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 011
26 Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 018
27 Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 003
28 Thi tuyển, xét tuyển công chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 001
29 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 002
30 Tiếp nhận công chức về cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 012

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng
Điện thoại: 08031289
Fax: 08031290
Email cơ quan: sonoivu@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sonoivu

BẢN ĐỒ