Sở Nội vụ

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 0902 006
12 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 0902 003
13 xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 0902 005
14 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý . Bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức thuộc diện UBND thành phố ký quyết định LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 005
15 Bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức và xếp lương đối với viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 014
16 Chính quyền hóa thông báo của Thành ủy về chế độ tiền lương đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 010
17 Chuyển chức danh nghề nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện UBND thành phố ký quyết định LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 006
18 Chuyển công chức đi khỏi cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 013
19 Chuyển ngạch đối với công chức, chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 015
20 Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2 0903 007

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng
Điện thoại: 08031289
Fax: 08031290
Email cơ quan: sonoivu@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sonoivu

BẢN ĐỒ