Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND thành phố làm chủ sở hữu LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2 0701 002
12 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 3 0701 005
13 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 3 0701 006
14 Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2 0701 008
15 Thủ tục Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 3 0701 004
16 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 3 0701 007
17 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2 0701 003
18 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2 0702 017
19 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2 0702 018
20 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2 0702 011

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3842808
Fax: 0225.3823966
Email cơ quan: soldtbxh@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn
Website: http://soldtbxh.haiphong.gov.vn

BẢN ĐỒ