Sở Khoa học và Công nghệ

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 032
12 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 039
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 020
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4 0601 021
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 015
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 016
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 018
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 019
19 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 017
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4 0601 010

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3846475
Fax: 0225.3845183
Email cơ quan: sokhcn@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn
Website: http://sokhcn.haiphong.gov.vn/

BẢN ĐỒ