Sở Khoa học và Công nghệ

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4 0601 008
2 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4 0601 012
3 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 029
4 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 030
5 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4 0601 026
6 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 024
7 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 025
8 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 038
9 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2 0601 034
10 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4 0601 043

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3846475
Fax: 0225.3845183
Email cơ quan: sokhcn@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn
Website: http://sokhcn.haiphong.gov.vn/

BẢN ĐỒ