Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
12 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
13 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
14 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
15 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
16 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
17 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
18 Giải thể doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
19 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501
20 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2 0501

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3842614
Fax: 0225.3842021
Email cơ quan: sokhdt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sokhdt@haiphong.gov.vn
Website: http://haiphong.gov.vn/sokehoachdautu

BẢN ĐỒ