Sở Giao thông vận tải

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401 020
12 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401 013
13 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401 049
14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401 006
15 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401
16 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401
17 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401
18 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401
19 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401 054
20 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2 0401 060

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0225.3842931
Fax: 0225.3842286
Email cơ quan: sogtcc@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sogtcc@haiphong.gov.vn
Website: http:// haiphong.gov.vn/sogiaothongvantai

BẢN ĐỒ