Sở Công Thương

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
21 Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2 0203 003
22 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2 0203 002
23 Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 3 0203 004
24 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2 0204 002
25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2 0204 001
26 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2 0204 007
27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2 0204 010
28 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2 0204 004
29 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT LĨNH VỰC HÓA CHẤT 4 0204 014
30 Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2 0204 014

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 9 - Lạch Tray- Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3846719 – 0225.3700581
Fax: 0225.3845794 – 0225.3858796
Email cơ quan: socongthuong@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn
Website: http://haiphong.gov.vn/socongthuong

BẢN ĐỒ