Sở Công Thương

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 001
12 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 004
13 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 007
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 002
15 Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá do Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 005
16 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 009
17 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 003
18 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 006
19 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 3 0202 008
20 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2 0203 001

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 9 - Lạch Tray- Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3846719 – 0225.3700581
Fax: 0225.3845794 – 0225.3858796
Email cơ quan: socongthuong@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn
Website: http://haiphong.gov.vn/socongthuong

BẢN ĐỒ