Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mức độ Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Biểu mẫu
81 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1507 004
82 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1507 003 Tải biểu mẫu
83 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1507 009
84 Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1507 007
85 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1507 002
86 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1507 008
87 Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1507 005
88 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1507 001 Tải biểu mẫu
89 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1507 006
90 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1507 010
91 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO Sở Văn hóa - Thể thao Xã-Phường 2
92 Giải quyết tố cáo tại cấp Quận huyện LĨNH VỰC THANH TRA Thanh tra thành phố Quận-Huyện 2 2003 005
93 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng Quận-Huyện 2 1704 004 Tải biểu mẫu
94 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng UBND thành phố 2 1704 001 Tải biểu mẫu
95 Cấp phép quy hoạch xây dựng LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng Sở-Ban-Ngành 3 1704 001 Tải biểu mẫu
96 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng Quận-Huyện 2 1704 005
97 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng UBND thành phố 2 1704 002
98 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng Quận-Huyện 2 1704 006
99 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng UBND thành phố 2 1704 003
100 (QĐ846)Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 3