Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mức độ Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Biểu mẫu
61 Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 012
62 Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 006
63 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 016
64 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 002
65 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 022 Tải biểu mẫu
66 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 025 Tải biểu mẫu
67 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 026 Tải biểu mẫu
68 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 009
69 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hải Phòng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 010 Tải biểu mẫu
70 Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 015
71 Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 020
72 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 018 Tải biểu mẫu
73 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 021 Tải biểu mẫu
74 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 027 Tải biểu mẫu
75 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 024 Tải biểu mẫu
76 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1506 005 Tải biểu mẫu
77 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 011 Tải biểu mẫu
78 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 038 Tải biểu mẫu
79 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 014 Tải biểu mẫu
80 Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 017 Tải biểu mẫu