Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mức độ Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Biểu mẫu
41 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 062
42 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 2 1506 050
43 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 061
44 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 060
45 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 2 1506 044
46 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 055
47 Thủ tục Công chứng bản dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 028
48 Thủ tục Công chứng di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 033
49 Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 032
50 Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 037
51 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 030
52 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 029
53 Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 035
54 Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 034
55 Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 036
56 Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 031
57 Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 008
58 Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 038
59 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 3 1506 045
60 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 056