Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mức độ Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Biểu mẫu
21 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 3 1506 052
22 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 3 1506 040
23 Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 039
24 Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 019 Tải biểu mẫu
25 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 004
26 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 023
27 Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 4 1506 013
28 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 053
29 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 3 1506 041
30 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 3 1506 003
31 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 2 1506 042
32 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 3 1506 048
33 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 3 1506 047
34 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 2 1506 043
35 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 2 1506 007
36 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 054
37 Thủ tục chứng thực di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 059
38 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 2 1506 049
39 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 2 1506 058
40 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 2 1506 051