Danh sách dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Mức độ Tải biểu mẫu
61 Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 1003 004 3 Tải biểu mẫu
62 Đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 1003 003 3 Tải biểu mẫu
63 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông Quốc gia LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0302 002 3
64 Đặc cách tốt nghiệp THPT LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0302 003 3
65 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0302 001 3
66 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 008 4 Tải biểu mẫu
67 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 012 4 Tải biểu mẫu
68 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 026 4 Tải biểu mẫu
69 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 043 4 Tải biểu mẫu
70 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 021 4 Tải biểu mẫu
71 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 010 4 Tải biểu mẫu
72 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 011 4 Tải biểu mẫu
73 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 013 4 Tải biểu mẫu
74 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 027 3
75 Cấp lại Giấy của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 022 3
76 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 009 4 Tải biểu mẫu
77 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 014 4 Tải biểu mẫu
78 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 005 4 Tải biểu mẫu
79 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 023 3
80 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ KH&CN do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Sở Khoa học và Công nghệ Sở-Ban-Ngành 0601 001 4 Tải biểu mẫu