Danh sách dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Mức độ Tải biểu mẫu
41 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0301 026 3
42 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0301 039 3
43 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0303 001 4
44 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ Sở Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện 0303 004 3
45 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0303 003 3
46 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0303 002 3 Tải biểu mẫu
47 (QĐ846) Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở LĨNH VỰC NỘI VỤ Sở Nội vụ Quận-Huyện 3
48 (QĐ846)Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại LĨNH VỰC NỘI VỤ Sở Nội vụ Quận-Huyện 3
49 (QĐ846)Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề LĨNH VỰC NỘI VỤ Sở Nội vụ Quận-Huyện 3
50 (QĐ846)Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị LĨNH VỰC NỘI VỤ Sở Nội vụ Quận-Huyện 3
51 (QĐ846)Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất LĨNH VỰC NỘI VỤ Sở Nội vụ Quận-Huyện 3
52 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong thành phố LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 3 Tải biểu mẫu
53 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 3 Tải biểu mẫu
54 Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã-Phường 1003 007 3 Tải biểu mẫu
55 Quy trình bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND thành phố 3 Tải biểu mẫu
56 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 1003 005 3 Tải biểu mẫu
57 Thủ tục đăng ký Hợp tác xã nông nghiệp LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 1003 006 3 Tải biểu mẫu
58 Xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã-Phường 1003 008 3
59 Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND thành phố 1003 001 3
60 Đăng ký cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận-Huyện 1003 002 3 Tải biểu mẫu