Danh sách dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Mức độ Tải biểu mẫu
21 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 009 4
22 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 018 4 Tải biểu mẫu
23 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 021 4 Tải biểu mẫu
24 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 024 4 Tải biểu mẫu
25 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 005 3 Tải biểu mẫu
26 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 011 4 Tải biểu mẫu
27 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 038 3 Tải biểu mẫu
28 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 014 4 Tải biểu mẫu
29 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1507 004 3
30 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1507 003 3 Tải biểu mẫu
31 Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1507 007 3
32 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1507 002 3
33 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1507 006 3
34 Cấp phép quy hoạch xây dựng LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng Sở-Ban-Ngành 1704 001 3 Tải biểu mẫu
35 (QĐ846)Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 3
36 (QĐ846)Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số; LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 3
37 (QĐ846)Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 3
38 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện 0301 070 3
39 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Sở-Ban-Ngành 0301 3
40 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sở Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện 0301 057 3