Danh sách dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Mức độ Tải biểu mẫu
1 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 079 4
2 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 080 3 Tải biểu mẫu
3 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng: LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 081 4
4 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 082 4
5 Thủ tục Thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 084 4 Tải biểu mẫu
6 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 046 3
7 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 068 3
8 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 1506 040 3
9 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 052 3
10 Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 019 4 Tải biểu mẫu
11 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 023 4
12 Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 013 4
13 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 041 3
14 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 003 3
15 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 048 3
16 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 047 3
17 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 045 3
18 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 016 4
19 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 025 4 Tải biểu mẫu
20 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 026 4 Tải biểu mẫu