Danh sách dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Cấp hành chính Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính Mức độ Tải biểu mẫu
1 Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với đương sự ở trong nước LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 3
2 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 3 Tải biểu mẫu
3 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 3 Tải biểu mẫu
4 Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1510 003 3
5 Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 073 3
6 Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 075 3
7 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 076 3
8 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 077 3
9 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 078 3
10 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 079 4
11 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 080 3 Tải biểu mẫu
12 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng: LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 081 4
13 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 082 4
14 Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 083 3
15 Thủ tục Thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp UBND thành phố 1506 084 4 Tải biểu mẫu
16 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 068 3
17 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 046 3
18 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Xã-Phường 1506 057 3
19 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Sở-Ban-Ngành 1506 052 3
20 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp Quận-Huyện 1506 040 3