Xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

*Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi tổ chức 01 bản, lưu 01 bản);

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác nhận ưu đãi, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể nhận được hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn năm 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra thực tế tại cơ sở (nếu cần thiết) và xác nhận ưu đãi cho tổ chức;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị xác nhận ưu đãi theo Mẫu số 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Thuyết minh dự án :

- Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập: Báo cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

- Trường hợp dự án đang sản xuất:

+ Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính phù hợp với sản phẩm và quy mô đang sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng…); công suất sản xuất; Báo cáo kiểm toán độc lập năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi (hoặc báo cáo tài chính);

+ Thuyết minh đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án đầu tư mới) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (đối với dự án đang hoạt động).

5. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có) do tổ chức chứng nhận được phép hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa cấp.

-  Số lượng hồ sơ:

1. Gồm 06 (bộ) :  01 bản chính và 05 bản sao;

2. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký xin ưu đãi;

3. Trường hợp các dự án có thay đổi về điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư thì gửi hồ sơ bổ sung (nội dung phần thay đổi) tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ưu đãi  theo Mẫu số 02 của Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương.

* Phí, lệ phí: Không.

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận ưu đãi theo Mẫu số 01 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

* Yêu cầu, điều kiện: Không có quy định cụ thể

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tư, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị xác nhận ưu đãi theo Mẫu số 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Thuyết minh dự án :

- Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập: Báo cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

- Trường hợp dự án đang sản xuất:

+ Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính phù hợp với sản phẩm và quy mô đang sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng…); công suất sản xuất; Báo cáo kiểm toán độc lập năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi (hoặc báo cáo tài chính);

+ Thuyết minh đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án đầu tư mới) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (đối với dự án đang hoạt động).

5. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có) do tổ chức chứng nhận được phép hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa cấp.

-  Số lượng hồ sơ:

1. Gồm 06 (bộ) :  01 bản chính và 05 bản sao;

2. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký xin ưu đãi;

3. Trường hợp các dự án có thay đổi về điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư thì gửi hồ sơ bổ sung (nội dung phần thay đổi) tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi tổ chức 01 bản, lưu 01 bản);

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác nhận ưu đãi, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể nhận được hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn năm 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra thực tế tại cơ sở (nếu cần thiết) và xác nhận ưu đãi cho tổ chức;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tư, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.