Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1.Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ tại Chi nhánh VPĐKĐĐ (nơi có đất).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ và giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐKĐĐ nơi có đất để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

b) Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện các công việc sau:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện không phù hợp phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ; trường hợp đã phù hợp thì thực hiện các công việc sau:

- Luân chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đó chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐKĐĐ, thời gian thực hiện 03 ngày.

c) Chi nhánh VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Thời gian thực hiện 02 ngày.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ nơi có đất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần:

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK, được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

b) Số lượng: 01bộ

4. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh VPĐKĐĐ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh VPĐKĐĐ.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

- Giấy chứng nhận đã được chỉnh ký về thời hạn sử dụng đất.

8. Lệ phí: không.

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi hết hạn sử dụng đất.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 126, 129 Luật đất đai năm 2013;

- Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 19/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017;

- Khoản 10 điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần:

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK, được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

b) Số lượng: 01bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1.Trình tự thực hiện

a)      Tiếp nhận hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ tại Chi nhánh VPĐKĐĐ (nơi có đất).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ và giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐKĐĐ nơi có đất để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

b) Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện các công việc sau:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện không phù hợp phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ; trường hợp đã phù hợp thì thực hiện các công việc sau:

- Luân chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đó chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐKĐĐ, thời gian thực hiện 03 ngày.

c) Chi nhánh VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Thời gian thực hiện 02 ngày.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ nơi có đất.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 126, 129 Luật đất đai năm 2013;

- Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 19/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017;

- Khoản 10 điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.