xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong thành phố

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong cấp thành phố;

- Bước 2: Hội Cựu thanh niên xung phong cấp thành phố tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND thành phố xem xét, quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).

- Bước 4: UBND thành phố xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

- Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 lưu ở VP UBNDTP, 01 lưu ở Sở Nội vụ, 01 lưu ở Hội Cựu thanh niên xung phong).

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Ý kiến bằng văn bản của UBND thành phố về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

* Lệ phí: Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

- Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 lưu ở VP UBNDTP, 01 lưu ở Sở Nội vụ, 01 lưu ở Hội Cựu thanh niên xung phong).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong cấp thành phố;

- Bước 2: Hội Cựu thanh niên xung phong cấp thành phố tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND thành phố xem xét, quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).

- Bước 4: UBND thành phố xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý cảu thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).