XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng xuất khẩu điền các thông tin theo quy định và gửi đến Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nơi chủ hàng mua nguyên liệu thủy sản khai thác đề nghị xác nhận.

Bước 2: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và xác nhận cho chủ hàng xuất khẩu.

Trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Chủ hàng xuất khẩu đề nghị xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc theo đường bưu điện (trong trường hợp chủ hàng xuất khẩu đề nghị gửi trả kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo đường bưu điện).

Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác làm thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ hàng xuất khẩu, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ giao cho chủ hàng + 01 lưu tại Chi cục)

 * Thời hạn giải quyết:

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác (làm thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ hàng xuất khẩu, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy chứng nhận khai thác thủy sản (đã điền đầy đủ các thông tin tại mục 2 đến mục 8; mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư Số 28/2011/TT-BNNPTNT  ngày 15/4/2011).

- Thông tin vận tải đã điền đầy đủ các thông tin; mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư Số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011).

- Bổ sung thông tin cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu từ tàu cá Việt Nam, sử dụng sản phẩm xuất khẩu của lô hàng được mua nguyên liệu từ nhiều hơn 01 tàu cá hoặc nguyên liệu mua từ 01 tàu nhưng được chế biến nhiều hơn một lô hàng mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư Số 28/2011/TT-BNNPTNT  ngày 15/4/2011).

- Giấy xác nhận nguyên liệu khai thác thủy sản (đã điền đầy đủ các thông tin; mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư Số 28/2011/TT-BNNPTNT  ngày 15/4/2011)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Mỗi lô hàng xuất khẩu được cấp 01 Giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác. Giấy chứng nhận thủy sản khai thác được làm thành 02 bản, 01 bản giao cho Chủ hàng và 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư Số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ:

- Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ giao cho chủ hàng + 01 lưu tại Chi cục)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng xuất khẩu điền các thông tin theo quy định và gửi đến Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nơi chủ hàng mua nguyên liệu thủy sản khai thác đề nghị xác nhận.

Bước 2: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và xác nhận cho chủ hàng xuất khẩu.

Trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Chủ hàng xuất khẩu đề nghị xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc theo đường bưu điện (trong trường hợp chủ hàng xuất khẩu đề nghị gửi trả kết quả xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo đường bưu điện).

Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác làm thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ hàng xuất khẩu, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

* Cách thức thực hiện:

-  Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư Số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.