Xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

a- Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ th́ lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đúng thẩm quyền trong thời hạn không quá năm 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục có văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho Chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở ra thông báo trả lại hồ sơ.

c- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại địa điểm thực hiện dự án, lập biên bản kiểm tra; trong trường hợp cần thiết sẽ lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

- Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và văn bản chấp thấp cho phép điều chỉnh, thay đổi của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có), Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp Giấy xác nhận, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra, căn cứ kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra thông báo để Chủ dự án hoàn thiện những nội dung chưa đạt yêu cầu. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả kiểm tra; trường hợp phải lấy mẫu kiểm chứng hoặc phải lắp đặt công trình, thiết bị bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, thời hạn hoàn thiện hồ sơ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả kiểm tra.

Sau khi chủ dự án gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường hồ sơ báo cáo đã được hoàn thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Chi cục kiểm tra hồ sơ đối chiếu các yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận khi đạt yêu cầu hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp quá thời hạn cho phép chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở ra thông báo trả lại hồ sơ.

d- Chủ dự án nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tiếp nhận, thực hiện kiểm tra, cấp xác nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

-  Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian giải quyết: 15 (mười lăm năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; 30 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

- Thời gian giải quyết không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức/cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, các chuyên gia khoa học, quản lý có trình độ, chuyên môn phù hợp với tính chất dự án và UBND quận/huyện nơi triển khai dự án.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

8. Lệ phí: không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; trường hợp thay đổi các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Trường hợp, dự án có thay đổi nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, chủ dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận để được kiểm tra, xác nhận trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

-  Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

a- Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ th́ lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đúng thẩm quyền trong thời hạn không quá năm 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục có văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho Chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở ra thông báo trả lại hồ sơ.

c- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại địa điểm thực hiện dự án, lập biên bản kiểm tra; trong trường hợp cần thiết sẽ lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

- Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và văn bản chấp thấp cho phép điều chỉnh, thay đổi của Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có), Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp Giấy xác nhận, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra, căn cứ kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra thông báo để Chủ dự án hoàn thiện những nội dung chưa đạt yêu cầu. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả kiểm tra; trường hợp phải lấy mẫu kiểm chứng hoặc phải lắp đặt công trình, thiết bị bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, thời hạn hoàn thiện hồ sơ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả kiểm tra.

Sau khi chủ dự án gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường hồ sơ báo cáo đã được hoàn thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Chi cục kiểm tra hồ sơ đối chiếu các yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận khi đạt yêu cầu hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp quá thời hạn cho phép chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở ra thông báo trả lại hồ sơ.

d- Chủ dự án nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tiếp nhận, thực hiện kiểm tra, cấp xác nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.