Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại về khoa học và công nghệ lần 1

Đơn vị: 
Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại: Người khiếu nại ( công dân, cơ quan, tổ chức) gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ.

( Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1:

+ Chánh thanh tra Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính của mình, và của cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý.

+ Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của mình; quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chánh thanh tra Sở và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc)

- Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

- Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu nại và Mục 2, chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Bước 4: Tổ chức đối thoại 

Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

- Bước 5:  Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

+ Văn bản ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp ủy quyền cho người khác khiếu nại).

+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

* Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính:  Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

+ Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

+ Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

+ Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

+ Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09/5/2011 ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

  HỒ SƠ CẦN NỘP

  :

  - Thành phần hồ sơ :

  + Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

  + Văn bản ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp ủy quyền cho người khác khiếu nại).

  + Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

  + Các tài liệu khác có liên quan.

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  *

  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  :

  - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại: Người khiếu nại ( công dân, cơ quan, tổ chức) gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ.

  ( Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1:

  + Chánh thanh tra Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính của mình, và của cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý.

  + Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của mình; quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chánh thanh tra Sở và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc)

  - Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại 

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

  Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

  + Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

  + Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

  Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu nại và Mục 2, chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

  - Bước 4: Tổ chức đối thoại 

  Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

  Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

  Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

  - Bước 5:  Ra quyết định giải quyết khiếu nại

  Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

  * Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện

  *

  CĂN CỨ PHÁP LÝ

  khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết

  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

  * Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính:  Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

  * Phí, lệ phí: Không

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

  Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

  + Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

  + Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

  + Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

  + Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

  + Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

  + Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

  + Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

  + Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

  + Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

  *