TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Tài liệu hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

Trình tự thực hiện:

 • Cơ sở tự hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến Sở Y tế Hải Phòng trước khi tổ chức hội thảo ít nhất là 10 ngày (ngày làm việc)
 • Nộp phí theo quy định
 • Nhận kết quả tại Sở Y tế Hải Phòng

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Y tế Hải Phòng

Thành phần, số lượng hồ sơ

Nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
  1. Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc
  2. Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động
  3. Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam hoặc Quyết định của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc cho phép lưu hành thuốc tại Việt Nam
  4. Chương trình hội thảo
  5. Nội dung từng báo báo, lý lịch khoa học của người báo cáo
  6. Tài liệu dự định trưng bày, phát tại hội thảo phải được Cục Quản lý Dược Việt Nam duyệt
  7. Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo
  8. Các tài liệu tham khảo

  (Toàn bộ hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ )

Thời hạn giải quyết

 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Phiếu tiếp nhận

Lệ phí

 • Phí thẩm định nội dung thông tin, quảng cáo thuốc
 • Mức thu 1.000.000đ (Một triệu đồng)
 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y dược.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Giấy đăng ký hội thảo, giới thiệu thuốc
2. Chương trình hội thảo
3. Nội dung từng báo báo, lý lịch khoa học của người báo cáo
4. Tài liệu dự định trưng bày, phát tại hội thảo phải được Cục Quản Lý Dược Việt Nam duyệt
5. Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo
6. Các tài liệu tham khảo
7. Thực hiện theo Mục II, III Chương II, Điều 29 Chương III   Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 1. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 1. Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc
2. Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động
3. Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam hoặc Quyết định của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc cho phép lưu hành thuốc tại Việt Nam
4. Chương trình hội thảo
5. Nội dung từng báo báo, lý lịch khoa học của người báo cáo
6. Tài liệu dự định trưng bày, phát tại hội thảo phải được Cục Quản lý Dược Việt Nam duyệt
7. Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo
8. Các tài liệu tham khảo

(Toàn bộ hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ )

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Cơ sở tự hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến Sở Y tế Hải Phòng trước khi tổ chức hội thảo ít nhất là 10 ngày (ngày làm việc)
 • Nộp phí theo quy định
 • Nhận kết quả tại Sở Y tế Hải Phòng

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Y tế Hải Phòng

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.