Tiếp nhận công chức về cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận ghi rõ vị trí đề nghị tiếp nhận;  xếp ngạch, bậc, hệ số lương, thời gian hưởng lương và mốc xét nâng bậc lương lần sau (bản chính).

2. Công văn đồng ý cho thuyên chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính (trừ trường hợp tiếp nhận công chức khối Đảng, đoàn thể do thực hiện công tác cán bộ).

3. Đơn xin chuyển công tác của đương sự, có xác nhận đồng ý của thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính (trừ trường hợp tiếp nhận công chức khối đảng, đoàn thể do thực hiện công tác cán bộ);

4. Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của thủ trưởng cơ quan đang quản lý (tính đến thời điểm chuyển công tác - bản chính). 

5. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2C - BNV/2008 (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính).

6. Báo cáo cơ cấu đội ngũ công chức hiện đang sử dụng, có mặt đến thời điểm đề nghị tiếp nhận công chức.

7. Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định tiếp nhận công chức;

8. Quyết định lương hiện hưởng (bản sao công chứng).

9. Bằng tốt nghiệp về chuyên môn (bản sao công chứng).

10. Các quyết định về ngạch, bậc lương - bản sao công chứng (áp dụng trong trường hợp tiếp nhận công chức từ tỉnh ngoài, khối Đảng, đoàn thể và đơn vị tự chủ về lương).

11. Bản ghi quá trình đóng BHXH - bản sao công chứng (áp dụng trong trường hợp tiếp nhận công chức từ tỉnh ngoài, khối Đảng, đoàn thể và đơn vị tự chủ về lương).

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Công văn đồng ý tiếp nhận hoặc trả hồ sơ.

- Quyết định tiếp nhận công chức.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận ghi rõ vị trí đề nghị tiếp nhận;  xếp ngạch, bậc, hệ số lương, thời gian hưởng lương và mốc xét nâng bậc lương lần sau (bản chính).

2. Công văn đồng ý cho thuyên chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính (trừ trường hợp tiếp nhận công chức khối Đảng, đoàn thể do thực hiện công tác cán bộ).

3. Đơn xin chuyển công tác của đương sự, có xác nhận đồng ý của thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính (trừ trường hợp tiếp nhận công chức khối đảng, đoàn thể do thực hiện công tác cán bộ);

4. Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của thủ trưởng cơ quan đang quản lý (tính đến thời điểm chuyển công tác - bản chính). 

5. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2C - BNV/2008 (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý - bản chính).

6. Báo cáo cơ cấu đội ngũ công chức hiện đang sử dụng, có mặt đến thời điểm đề nghị tiếp nhận công chức.

7. Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định tiếp nhận công chức;

8. Quyết định lương hiện hưởng (bản sao công chứng).

9. Bằng tốt nghiệp về chuyên môn (bản sao công chứng).

10. Các quyết định về ngạch, bậc lương - bản sao công chứng (áp dụng trong trường hợp tiếp nhận công chức từ tỉnh ngoài, khối Đảng, đoàn thể và đơn vị tự chủ về lương).

11. Bản ghi quá trình đóng BHXH - bản sao công chứng (áp dụng trong trường hợp tiếp nhận công chức từ tỉnh ngoài, khối Đảng, đoàn thể và đơn vị tự chủ về lương).

- Số lượng: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng