Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mai tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân, tổ chức để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Bước 4:

* Trường hợp đủ điều kiện:

+ Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, Sở Công Thương xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký đối với các trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10;

+ Đối với trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức.

* Trường hợp không đủ điều kiện để được cấp xác nhận đăng ký, Sở Công Thương có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 5: Thương nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (bản chính - theo mẫu);

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật (bản sao);

3. Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhântham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có), (bản sao);

4. Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

 - Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức, thời hạn giải quyết trước ngày 01 tháng 11.

- Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại sau ngày 01 tháng 10 thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Mẫu HCTL-1  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007.

 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Công Thương nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm;

2. Trường hợp đăng ký sau thời hạn theo hướng dẫn trên, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày;

3. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa điểm:

- Trường hợp đăng ký trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức, Sở Công Thương tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó. Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, Sở Công Thương quyết định xác nhận cho 01 (một) thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại căn cứ vào các cơ sở sau đây:

+ Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện;

+ Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

+ Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự;

+ Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

- Trường hợp đăng ký sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức, Sở Công Thương xác nhận cho thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại đăng ký trước.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2007của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, và hội chợ, triển lãm thương mại qui định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (bản chính - theo mẫu);

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật (bản sao);

3. Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhântham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có), (bản sao);

4. Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mai tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân, tổ chức để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Bước 4:

* Trường hợp đủ điều kiện:

+ Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, Sở Công Thương xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký đối với các trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10;

+ Đối với trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức.

* Trường hợp không đủ điều kiện để được cấp xác nhận đăng ký, Sở Công Thương có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 5: Thương nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2007của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, và hội chợ, triển lãm thương mại qui định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.