Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HÓA CHẤT
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó hóa chất tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương. 

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Sở Công thương kiểm tra sơ bộ hồ sơ, có văn bản yêu cầu bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp. Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu).

2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 05 (năm) bản. Trường hợp cần nhiều hơn do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải cung cấp thêm số lượng theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất.

4. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.

2. Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.

3. Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.

4. Nội dung hướng dẫn xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hoá chất số 06HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"2007HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/QHHYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"12 ngày 21HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"11HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"2007

- Nghị định số 108HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"2008HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/NĐ-CP ngày 07HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"10HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;

- Nghị định số 26HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2011HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/NĐ-CP ngày 08HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"4HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2008HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/NĐ-CP ngày 07HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"10HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;

- Thông tư số 28HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2010HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/TT-BCT ngày 28HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"6HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 108HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2008HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/NĐ-CP ngày 07HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"10HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2008;

          - Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu).

2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 05 (năm) bản. Trường hợp cần nhiều hơn do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải cung cấp thêm số lượng theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất.

4. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó hóa chất tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương. 

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Sở Công thương kiểm tra sơ bộ hồ sơ, có văn bản yêu cầu bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp. Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hoá chất số 06HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"2007HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/QHHYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"12 ngày 21HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"11HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Luat_06-2007_QH12 luat hoa chat.PDF"2007

- Nghị định số 108HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"2008HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/NĐ-CP ngày 07HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"10HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/Nghi dinh 108 huong dan luat hoa chat.doc"2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;

- Nghị định số 26HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2011HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/NĐ-CP ngày 08HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"4HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2008HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/NĐ-CP ngày 07HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"10HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"/HYPERLINK "20Ve an toan hoa chat.pdf"Nghịđịnh số26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Chính phủsửa đổi, bổsung một sốđiều của Nghịđịnh số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủquy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hoáchất;"2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;

- Thông tư số 28HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2010HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/TT-BCT ngày 28HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"6HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 108HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2008HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/NĐ-CP ngày 07HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"10HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"/HYPERLINK "http://222.255.28.76/tthc/admin/Tailieuviendan/12 2006 TT-BCN ve an toan hoa chat.doc"2008;

          - Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa