Thủ tục Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện: Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Cách thức thực hiện: Sở Tư pháp rà soát, lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân thành phố

Thành phần hồ sơ: Không quy định rõ

Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng công chứng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Lệ phí (nếu có): Không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

Căn cứ pháp lý: Luật công chứng số 53/2014/QH13.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ: Không quy định rõ

Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ

 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện: Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Cách thức thực hiện: Sở Tư pháp rà soát, lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân thành phố

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý: Luật công chứng số 53/2014/QH13.