Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

Đơn vị: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Người sử dụng lao động thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Cơ sở đặt trụ sở chính.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 01 bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở chính.

* Kết quả thực hiện TTHC: Không quy định.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc (phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 về ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc./.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 01 bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Người sử dụng lao động thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Cơ sở đặt trụ sở chính.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 về ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc./.