Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

 Trình tự thực hiện:

- Tổ chức có yêu cầu thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm và đóng dấu xác nhận.

Trường hợp từ chối cho thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do.

- Tổ chức nhận Giấy đăng ký hoạt động đã được ghi nội dung thay đổi tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

 Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp Trung tâm hỗ trợ kết hôn có sự thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở:

+ Văn bản đề nghị ghi chú thay đổi;

+  Giấy đăng ký hoạt động.

- Trường hợp có yêu cầu thay đổi người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm:

+ Văn bản đề nghị thay đổi, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung và lý do thay đổi;

+ Giấy đăng ký hoạt động;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp thay thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị ghi chú thay đổi, Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm và đóng dấu xác nhận.

- Trường hợp thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm và đóng dấu xác nhận.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Hải Phòng.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đã được thay đổi.

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp Trung tâm hỗ trợ kết hôn có sự thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở:

+ Văn bản đề nghị ghi chú thay đổi;

+  Giấy đăng ký hoạt động.

- Trường hợp có yêu cầu thay đổi người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm:

+ Văn bản đề nghị thay đổi, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung và lý do thay đổi;

+ Giấy đăng ký hoạt động;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 Trình tự thực hiện:

- Tổ chức có yêu cầu thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm và đóng dấu xác nhận.

Trường hợp từ chối cho thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do.

- Tổ chức nhận Giấy đăng ký hoạt động đã được ghi nội dung thay đổi tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình