Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Sở Tư pháp thẩm định;

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân thành phố hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

Cách thức thực hiện: Nộp Đề án tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập Hội công chứng viên;

- Tờ trình Đề án;

- Báo cáo thẩm định Đề án.

Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân thành phố hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chứng viên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên

Lệ phí (nếu có): Không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

Căn cứ pháp lý:

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập Hội công chứng viên;

- Tờ trình Đề án;

- Báo cáo thẩm định Đề án.

Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Sở Tư pháp thẩm định;

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân thành phố hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

Cách thức thực hiện: Nộp Đề án tại Sở Tư pháp

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý:

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.